Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Poradenství

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště na naší škole zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, intervenčních, poradenských a konzultačních šlužeb. ŠPP poskytuje bezplatné služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových obtíží.

ŠPP pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgány státní správy a samosprávy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují na základě vyhlášky 27/2016 Sb. , vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních  ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:

 

Mgr. Jana Mrázová - výchovný poradce , tel. 519 322 287, 725 776 449

Mgr. Petra Kosová - školní metodik prevence, tel. 519 322 287

Konzultační hodiny po předchozí domluvě.

 

Postup školy při nastavování 1. stupně podpůrných opatření

 1. Nastavení prvního stupně podpůrných opatření doporučuje třídní učitel. Podnět mohou dát třídnímu učiteli i ostatní   vyučující žáka nebo jeho zákonný zástupce. V případě, je-li důvodem nastavení podpůrných opatření prvního stupně podezření na vývojové poruchy učení, osloví třídní učitel výchovného poradce. Ten provede se souhlasem zákonných zástupců případný náslech ve vyučování a předběžnou diagnostiku žáka.
 2. Žákovi budou následně poskytována PO 1. stupně, případně se vypracuje Plán pedagogické podpory (PLPP).
 3. Vyhodnocení PLPP proběhne po třech měsících od jeho sestavení.
 4. V případě, že nedošlo ke zlepšení, bude žák odeslán na diagnostiku do školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).
 5. Po dohodě se školou zákonný zástupce objedná dítě k diagnostice ve školském poradenském zařízení

 

Předměty speciálně pedagogické péče

Předměty speciálně pedagogické péče budou zařazovány dle doporučení ŠPZ, využívány budou disponibilní hodiny dle Školního vzdělávacího plánu.

 

Postup školy při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro nadané a mimořádně nadané žáky

 1. Cílený screening, vyhledávání nadaných žáků je v kompetenci stanoveného poradenského pracovníka a třídních učitelů.
 2. Pokud vyučující identifikuje žáka s předpoklady nadání v určité oblasti, projedná s pověřeným pracovníkem ŠPP.
 3. Bude sestaven PLPP.
 4. Individuálně vzdělávací plán (IVP) pro mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.

 

Pomoc Školního poradenského pracoviště při integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 • rozbor a vysvětlení zprávy z PPP, SPC
 • kontaktování rodičů a stanovení termínů následných konzultací
 • seznámení rodičů s možnostmi a způsoby využívání kompenzačních pomůcek
 • podpora asistentů pedagoga
 • konzultace s PPP, SPC

 

Pracovní náplň školního metodika prevence

 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a mládeže
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • řešení případů hrubých a opoakovaných přestupků proti školnímu řádu