Žákovka
519 322 287 725 776 449 reditelka@zsamsladna.cz

Třídy

Třída Berušek

Ve třídě Berušek se společně vzdělávají děti ve věku od 3 do 6 let. 

Všechny děti jsou vedeny ke vzájemné spolupráci. Mladší děti se učí od starších a starší pomáhají mladším. Je to základ k utváření dobrých mezilidských vztahů. Rádi bychom je naučili vážit si jeden druhého, respektovat se, dodržovat pravidla soužití a navzájem si pomáhat.

Ve třídě jsou vybudovány hrací kouty - kout s auty, kuchyňský kout, čtenářský koutek s knihovnou, obchůdek, klavír se sadou Orffových hudebních nástrojů, smyslový koutek s kynetickým pískem a plastelýnou a v neposlední řadě náš přírodovědný koutek s akváriem, kde sídlí želva suchozemská, o kterou se děti starají a pozorují ji. Díky projektu MŠMT Šablony JAK " Inovativní vzdělávání v MŠ" využíváme v rámci digitálních kompetencí 3panel.

Třídní vzdělávací program vychází ze ŠVP. Cíle třídního vzdělávacího programu směřují k dítěti, jeho rozvoji a učení. Při jejich výběru vycházíme z analýzy uplynulého období, z možností zájmů a individuálních potřeb dětí. Cíle k blokům plánujeme dle témat, diferenciaci provádíme s ohledem na věk.

Zvýšenou pozornost věnujeme předškolním dětem, aby byly dobře připravené na jejich další životní etapu a to vstup do základní školy. Zaměřujeme se na oblast nejen rozumovou, ale i sociální a emoční. Podporujeme u dětí samostatnost, a to ve všech směrech, nejen při sebeobsluze, ale i při hrách, pracovních a pohybových činnostech.

Ve výchovné práci dáváme přednost rozvíjení smyslového vnímání, učíme se na základě prožitku a zkušeností. Využíváme blízkosti lužního lesa, polí, luk, řeky i rybníka k častým vycházkám do přírody, k poznávání, zkoumání a objevování. Snažíme se vést děti k lásce k domovu a citu k přírodě.

 BeruškyTřída  

Berušky ŠatnaBerušky Koupelna 

Třída Včeliček

Třída včeliček je smíšená a navštěvují ji děti od 3 do 6 let.

Věkově smíšená skupina výrazněji probouzí v dětech potřebu něčeho dosáhnout, vznikají pestré vztahy. Děti se učí vzájemně komunikovat, předávat si zkušenosti i řešit společně konflikty.

U mladších dětí se na začátku roku soustředíme hlavně na jejich adaptaci na mateřskou školu, seznamujeme je se základními pravidly chování, základy sebeobsluhy a vedeme děti k tomu, aby se naučili respektovat přání a potřeby druhých dětí, Především svých vrstevníků a byli jim dobrými kamarády.

U starších dětí se tím přirozeně rozvíjí tolerance a ohleduplnost i správné chování a pomoc mladším a slabším kamarádům.

Pozornost věnujeme předškolním dětem. Připravujeme nabídku činností, které rozvíjí jejich schopnosti, vědomosti a dovednosti.        

Podporujeme jejich samostatnost při sebeobsluze, hrách, pracovních, pohybových i dalších činnostech.

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady individuálního přístupu přiměřenosti, názornosti, systematičnosti, posloupnosti a aktivity. Dáváme přednost smyslovému vnímání a preferujeme učení na základě prožitků a zkušeností. Vedeme děti k lásce k blízkým, starším lidem, domovu, naší obci, tradicím a snažíme se u nich podporovat kladný vztah k přírodě.

Pro děti jsou ve třídách připraveny hračky, různé druhy stavebnic, skládaček vhodné pro jejich věk.

 Včeličky Třída2 VčeličkyTřída Včeličky koupelna

Třída Motýlků

Třídu Motýlků navštěvují děti od 2 do 3 let.

Hravou formou rozvíjíme všestranně dětskou osobnost. Podporujeme dětská přátelství a vytváříme pohodovou atmosféru ve třídě. Nejdůležitější je pro nás volná hra dětí, která je v tomto věku hlavním prostředkem učení a rozvíjení mezilidských vztahů.

Našim cílem je zvládnutí základních hygienických návyků a sebeobsluhy. V naší třídě se snažíme vytvářet prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné bez strachu a stresu. Zaměřujeme se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, vedeme děti k hudebně pohybovým činnostem. Vedeme děti ke zdravému pohybu venku i uvnitř při každé příležitosti. Respektujeme individualitu každého dítěte, a proto věnujeme více času adaptaci. Dětem dopřáváme dostatek času na objevování světa po svém a to jim umožňujeme.

 

Motýlci TřídaMotylci šatna  MotýlciKoupelna